Reklama

  

 

 

 

 


TOP 10 - 2022

1.    O. Haeusner   62b.

1.    R. Obrtal     62b.

1.    J. Křeček  62b.

2.    D. Drugda  61b.

2.    D. Hentschel  61b.

2.    M. Merta  61b.

2.    R. Zimmer  61b.

2.    O. Zahradníček  61b.

2.    J. Hrdlička  61b.

3.    I. Tsvetan  57b.

 

Celkové bodování jednotlivých tříd

 

Vítězové skupin 2022

 
   
SKUPINA A
 
1.
 O. Haeusner
62b.
2.
 Ch. Arnold
51b.
3.
 G. Forster
47b.
4.
 M. Toth
41b.
       
      SKUPINA B
   
1.

R. Obrtal
62b.
2.

D. Drugda
61b.
2.

M. Merta
61b.
2.

O.Zahradníček
61b.
2.

R. Zimmer
61b.
2.

J. Hrdlička
61b.
       
    SKUPINA C
 
1.

J. Křeček
62b.
2.

D. Hentschel
61b.
3.

M. Bláha
55b.
3.

J. Mareček
55b.
4.

J. Kapeller
50b.
       
    SKUPINA D
 
1.

I. Tsvetan
57b.
2.

F. Thalmann
55b.
3.
 H. Clausnitzer
40b.
3.

T. Dehnel
40b.
       

Propozice a řády 2022

 

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mezinárodní závody amatérů osobních a formulových vozů na okruzích

 

CARBONIA CUP 2022


Klubový závod - CARBONIA CUP 2022 - Pořádá Carbonia Racing a Karting Klub, z.s., který vypisuje seriál sedmi podniků amatérských a (polo) profesionálních jezdců, závodících v osobních vozech na okruzích s názvem CARBONIA CUP (dále jen zkratkou CC). Jednotlivé závody a jejich místa konání jsou zapsány do oficiálního kalendáře.


1. ZKRATKY:

CC – CARBONIA CUP

AP – Administrativní přejímka

TP – Technická přejímka

SC – SAFETY CAR

St.č. – Startovní číslo

ZK – Zlatá karta


2.ŘÍDÍCÍ ORGÁNY PODNIKU:


Ředitel a promotér závodu:
David Friček

Hl. technický komisař: David Friček

Startovní komisař: Klaudie Mičudová, Karel Baksa, Tomáš Mohelnický, Kateřina Martinková

Časomíra: Michal Drábek, Petra Krzáková

Traťový komisař: Karel Baksa, Klaudie Mičudová, Tomáš Mohelnický, Kateřina Martinková

Administrativní činnost, manager: Petra Krzáková

Fotograf: Dušan Belica, Radoslav Holan

Komentátor: Radek Jirgl

Technická výpomoc: Dominik Korolenko, Veronika Zápotocká, Pavel Pups, Jakub Dráb


3. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A ŘÁD:
3.1. Všichni soutěžící, činovníci a jezdci účastnící se CC 2022, se zavazují jménem svým, svých zaměstnanců, jednatelů a zástupců teamů dodržovat všechna ustanovení těchto propozic.
3.2. Všichni soutěžící jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.

3.3. Motorsport je NEBEZPEČNÝ. Přítomnost a vstup všech účastníků včetně svého doprovodu je ve všech prostorách závodiště na vlastní nebezpečí. Pokud bude chování všech zúčastněných osob v rozporu s pokyny pořadatele, bude vykázán z areálu bez nároku náhrady nákladů.

3.4. Je odpovědností soutěžícího zajistit, že všechny osoby dotčené jeho přihláškou a v jeho doprovodu budou dodržovat tato ustanovení.
3.5. Soutěžící musí zajistit, že jejich vozy vyhovují podmínkám shodnosti, způsobilosti a bezpečnosti po celou dobu trvání podniku.
3.6. Přistavením vozu na technickou přejímku soutěžící dokládá, že údaje uvedené v předloženém technickém průkazu jsou shodné s parametry vozidla a že vozidlo odpovídá technickým předpisům platným pro CC.
3.7. Na komunikacích v areálu, na kterém se podnik koná, musí všechna vozidla dodržovat max. rychlost 30km/h a řídit se místním dopravním značení.

3.8. V celém podniku je ZÁKAZ vypouštění veškerých ropných produktů. Únik je nutné ohlásit pořadateli. Zjištění úmyslného vypuštění je trestáno pod pokutou 30 000,- kč. Soutěžící, který se takového činu dopustí, uhradí veškeré náklady spojené s odstraněním následků a bude vykázán z areálu a vyloučen ze závodu.
3.9. Po ukončení závodu je jezdec
POVINNEN po sobě uklidit prostor svého boxu a související přilehlé prostory, které využíval.
3.10. Tyto propozice nabývají účinnosti zveřejněním, podnik může být zrušen a ukončen rozhodnutím pořadatele, který také může přizpůsobit jednotlivá ustanovení těchto propozic daným podmínkám a situaci v jednotlivých podnicích.
3.11. V případě vzniku jakýchkoliv sportovních a organizačních sporů a situací, které nejsou popsány v dokumentech pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout ve věcech dle vlastního uvážení. Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
3.12. Soutěžící nesou samostatnou občansko-právní a trestně právní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi a jejich vozidly.
3.13. Jezdec musí řídit vozidlo sám a bez pomoci. Spolujezdec je v závodě a kvalifikaci
ZAKÁZÁN.
3.14. Vyhlášení proběhne vždy po skončení závodního dne.

3.15. Max počet vozů na trati je - Slovakia Ring (40), Most (25), Pannoniaring (25) Silesiaring (25), Hungaroring (30), Lausitzring (30).

3.16. Zlatá karta je udělena jezdci, který se přihlásil do sezóny 2022 a uhradil startovné za všechny vypsané závody nebo se zúčastnil všech vypsaných závodů z předchozího roku a tím využívá zvýhodnění v daném roce.

4. ÚČASTNÍCI ZÁVODU:
4.1. Závodu se mohou zúčastnit jezdci bez závodní licence, ale také jezdci se závodní licencí. Jezdcem se rozumí osoba, která řídí přihlášený vůz. Musí být uvedena v přihlášce soutěžícího a splňovat následující podmínky:
a) jezdec starší 18 let nebo s výjimkou, kterou povolí ředitel závodu a
prokázat se platným řidičským průkazem skupiny B řidičského oprávnění

b) jezdec 14-17let - může se zůčastnit bez řidičského průkazu, s povinností zkušeností z motokárových závodů, jízda se spolujezdcem a podepsaným souhlasem k závodu zákonného zástupce

c) jezdec 17-18let - může se zůčastnit závodu bez řidičského průkazu, s povinností zkušeností z motokárových závodů, jízda bez spolujezdce, podepsaný souhlas k závodu od zákonného zástupce

d) má platný zdravotní průkaz pojištence
e) podepsal dokument prohlášení jezdce při předávání vozů k technické přejímce, přijímá závazky vyplývající z propozic a je v dobrém zdravotním stavu.

5. REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY:
5.1. Registrace : soutěžící je povinen se zaregistrovat do seriálu CC 2022, elektronickou formou (internetový formulář, e-mail) z důvodu přidělení st.č.
5.2. Přihlášky: do každého podniku podávají soutěžící elektronickou přihlášku formou (internetový formulář nebo e-mail) do 14-ti dní před termínem závodu. Pro přijetí přihlášky je rozhodující platba startovného.

6. STARTOVNÉ A POPLATKY:
6.1. Pro účast v závodě musí každý jezdec uhradit klubovou licenci a startovné.

6.2. Základní poplatek za Klubový příspěvek je stanoven na 500Kč / 1 podnik. Zvýhodněný poplatek za sezónní klubový příspěvek je stanoven na 2000Kč. Zvýhodněný poplatek je splatný k 31.3.2022

Základní startovné platí pro každé přihlášené vozidlo a musí být uhrazeno nejpozději 14 dní před jednotlivým podnikem převodem na účet, poté je cena navýšena.

Základní podniky:

Autodrom Most (CZ)      6000,-kč / 240€ 

Slovakia Ring (SK)         7000,-kč / 280€

Pannoniaring (HU)             6800,-kč / 270€

Lausitzring (DE)             8800,-kč / 350€


6.3. Pokud se nenaplní startovní listina, je možné zaplatit startovné po stanovené lhůtě a to i v den závodu, toto startovné je navýšeno o 1500,- Kč.

6.4. Zvýhodněné startovné se stanovuje, jako celkové startovné za vypsaných základních 7 podniků. Sleva na zvýhodněné startovné je určena ve výši 25%. Zvýhodněné startovné je splatné do 31.3.2022

6.5. Startovné pro držitele ZK vychází z částky za zvýhodněné startovné a je poníženo o 15%. Startovné pro držitele ZK je splatné do 31.3.2022

6.6. Startovné nezahrnuje pronájem boxu. Box je možné pronajmout po uhrazení příslušného poplatku v průběhu administrativních a technických přejímek.

6.7. Soutěžící není povinen si box pronajmout. O jeden box se mohou dělit dva i více soutěžících. K boxu náleží také prostor vymezený za boxem a je na nájemci jak s tímto prostorem naloží. Pokud si soutěžící box nepronajme, bude parkovat mimo boxy na určeném místě.

6.8. Nemůže-li se soutěžící zúčastnit z jakéhokoli důvodu podniku a oznámí tuto skutečnost pořadateli nejpozději 14 dnů před začátkem podniku má nárok na navrácení startovného v -50% výši. Do 5dnů před závodem -70% ze startovného a méně jak 4dny startovné propadá. Diskvalifikovanému jezdci, nebo jezdci, který ze závodu odstoupí, nebude startovné vráceno.

6.9. Poplatek za objednané samolepky startovního čísla je 200,- Kč/pár.


7. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA:
7.1. Žádný soutěžící ani jezdec se
nesmí účastnit závodu, pokud neabsolvoval administrativní a technickou přejímku. Žádné vozidlo se nesmí zúčastnit bez absolvování administrativní a technické přejímky.

V průběhu AP jsou kontrolovány dokumenty předkládané pověřenou osobou soutěžícího, v TP jsou kontrolovány dokumenty k vozu, vůz samotný a dále kontrolu povinné bezpečnostní výbavy jezdce.
7.2. Účastníci závodu se musí k TP dostavit osobně.
7.3. Při AP musí jezdec uhradit pořadateli startovné do závodu, pokud neučinil převodem na účet dle bodu 6.2., dále poplatek za box dle bodu 6.4. a poplatek za st.č. Dle bodu 6.6.
7.4. Jezdec si připraví kartičku zdravotní pojišťovny, řidičský průkaz, dokumentaci k vozu, dále budou podepisovat přihlášku a prohlášení jezdce.
7.5. Každý jezdec musí na své vozidlo umístit povinnou reklamu hlavního sponzora nebo garanta závodu, kterou obdrží při svém prvním startu. Bez této reklamy nebude jezdci umožněn start v závodě. Pokud dojde během sezóny k poškození samolepky sponzora (garanta), např. při nehodě, je jezdec povinen zakoupit si u pořadatele novou samolepku. Je-li jezdec vázán jinou smlouvou, která mu neumožňuje umístění povinné reklamy na své vozidlo, je povinen uhradit dvojnásobné startovné (vložné) do závodu, aby mu mohl být povolen start v závodě.

8. STARTOVNÍ ČÍSLA:
8.1. Startovní čísla budou přidělena každému jezdci při registraci do seriálu a po celou sezónu zůstanou stejná. Nelze jej během sezóny měnit. Pokud bude jezdec startovat v jiné vypsané třídě, musí mít přiděleno nové st.č., tedy jezdec+číslo = jedny body
8.2. Pokud jezdec nebude mít st.č. při TP řádně označeno dle bodu 8.3., nebude přejato do podniku. St.č. je možno zakoupit u administrativního managera, vylepit dle pokynů a dodatečně převzít vozidlo do podniku.
8.3. Formát startovního čísla musí mít rozměr 40x40cm s černými čísly na bílém podkladě. A musí být nalepeno na obou vnějších stranách předních dveří.
8.4. Jednotlivé vypsané třídy budou barevně rozlišeny samolepkou nebo číslem přiděleným pořadatelem, umístěném technickým komisařem v levém horním rohu čelního okna před 1. startem. U formule a sportovního prototypu bude na bocích.
Startovní čísla budou rozděleny dle tříd dle následujících číselných řad:


skupina čísla

A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 : 100-499

B1, B2, B3, B4, B5:   500-799

C1, C2, C3, C4, C5:       800-999

D1, D2, D3, D4, D5:   1-99


9. ROZPRAVA:
9.1. Rozprava slouží pouze pro rozmluvu pořadatele s jezdci, probíhá dle harmonogramu daného podniku. Slouží pro sdělení důležitých informací k danému závodu.

9.2. Každý jezdec je povinnen se rozpravy zúčastnit osobně. V případě týmu o více jezdcích je také možné na rozpravu vyslat zástupce týmu (vedoucí), který na vlastní odpovědnost předá informace z rozpravy jezdcům týmu, který zastupuje. Toto stvrzuje svým podpisem.

9.3. Neúčast na rozpravě znamená nepřipuštění do závodu. Účast bude podpisem potvrzena v prezenční listině.


10. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ:
10.1. Každému jezdci je doporučeno sjednat si své osobní úrazové pojištění. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost.
Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech.
10.2. Svou účastí na sportovním podniku se soutěžící a jezdec vzdává jakékoliv žádosti o náhradu škody v případě nehody, která se mu může stát během cesty ze stanoviště na místo závodu a zpět.

10.3. Pořadatel podniku nenese žádnou odpovědnost za poškození majetku jednotlivých okruhů, např. svodidla, záchytné bezpečnostní systémy, vybavení a součásti (dveře, vrata) boxů jezdci a jejich vozy při tréninku, kvalifikaci nebo závodu. Odpovědnost za škodu na tomto majetku nese vždy jezdec.

11. PRŮBĚH TRÉNINKU, KVALIFIKACE A ZÁVODU:
11.1.
trénink = postavení vozidel před tréninkovou jízdou bude řazeno podle najetí do prostoru pro vjezd na trať. Startování tréninkové jízdy je z boxu. Po uplynutí času k tréninku 20min, je konce jízdy odmáván červenou vlajkou musí všichni jezdci v nejbližším možném kole zajet do depa.

11.2. kvalifikace = průběh postavení závodních vozidel je stejný jako u tréninků, po ujetí zahřívacího kola a projetí startovní čáry se začíná měřit 1x nejlepší čas po dobu vypsané kvalifikace pro daný závod, který bude určovat postavení vozu na startu v závodě. V případě shody se bude počítat druhý nejlepší čas. Kvalifikace se ukončuje odmávnutím šachovnicovou vlajkou a vyvěšením červených vlajek. Poté musí všichni jezdci v daném kole zajet do depa.

11.3. závod = výjezd z depa za SC, řazení vozů na pit-lane dle umístění jezdců z kvalifikace, po zajetí warm-up kola odbočí SC do depa, všichni jezdci pokračují stanovenou rychlostí jízdy, po rozsvícení zeleného světla na semaforu je závod odstartován letmým startem. Zákaz předjíždění SC i ostatních jezdců při warm-up, každý si hlídá svojí pozici, kterou získal umístěním v kvalifikaci.
11.4. Na start tréninkových i závodních jízd jsou připuštěny pouze jezdci s vozidly, které prošly administrativní a technickou přejímkou.

11.5. Při každém závodě CC jsou vypsány jedna až tří tréninkové jízdy trvající 10 – 30min., 1x kvalifikační jízda 10-30min. a 1x závodní jízda trvající 15-30min. Jízdy se konají dle časového harmonogramu a pokynů pořadatele. Časový plán je vždy vypsán ke každému typu okruhu. Za odstartovaného se považuje jezdec, který vozidlem spustí časomíru do závodu.
11.6. Je přísně zakázáno trénovat na okruhu mimo čas oficiálního tréninku. Neuposlechnutí, opravňuje pořadatele vykázat pro tento závod bez náhrady vrácení startovného jezdce z areálu autodromu.
11.7. Během závodu, kvalifikace či tréninku mohou jezdci vyjet na dráhu pouze, svítí-li na výjezdu z boxu zelené světlo. Každý odstupující jezdce je povinen včas signalizovat ostatním svůj úmysl, a je odpovědný za prováděný manévr, který musí proběhnout bezpečně vůči ostatním účastníkům závodu.
11.8. Musí-li jezdec odstavit svůj vůz z jakýchkoliv důvodů během závodu, kvalifikace či tréninku, musí tak učinit mimo dráhu, opustí vozidlo, musí okamžitě odejít na bezpečné místo za svodidla, kde počká na odtahový vůz. Pokud bude mít technickou závadu umožňující dojetí do boxů, může pokračovat v jízdě pod bílou vlajkou, upozorňující pomalu jedoucí vozidlo po trati.

12. ZÁVODNÍ PROCEDURA – CÍL:
12.1. Každý jezdec je povinen dodržet čas svého startu a včas zaujmout místo v předstartovním prostoru a to dle časového harmonogramu nebo pokynů pořadatele. Nedodržení tohoto bodu je důvodem k potrestání.
12.2. Měření času se provádí pomocí fotobuňky nebo transpordéru s přesností na jednu setinu sekundy.
12.3. Cíl je viditelně označen a je letmý. Konec závodu je udáván odmávnutím šachovnicové vlajky a projetím cílové čáry, jakmile vedoucí vozidlo projede cílovou čáru na konci kola, ve kterém uběhne předepsaný časový limit závodu.
12.4. Po projetí cílem je jezdec povinen okamžitě a podstatně snížit rychlost, nemanévrovat vozidlem, neohrožovat ostatní účastníky, objet okruh a sjet z okruhu do depa na vyhrazené uzavřené parkoviště, určené k prohlídce závodních vozů a dbát pokynů pořadatelů


13. UZAVŘENÉ PARKOVIŠTE:

13.1. Plocha určená k odstavení vozidel po závodě. V tomto prostoru je zakázáno s vozem jakkoliv manipulovat, doplňovat provozní kapaliny.

13.2. Do prostoru uzavřeného parkoviště je přísný zákaz vstupu všem osobám, mimo osob určených pořadatelem provádějících technickou prohlídku závodních vozidel po závodě.

13.3. Doba uzavření parkoviště je stanovena na 15min a začíná srovnáním všech závodních vozů daného závodu.

 

14. ZASTAVENÍ ZÁVODU:

14.1. Pokud ředitel nařídí a je nezbytné zastavit závod, kvalifikaci nebo trénink, kvůli překážce na trati v důsledku nehody nebo stavu meteorologických a klimatických podmínek, či jiné důvody neumožňují pokračovat dále v závodě, vyvěsí stanoviště traťových komisařů signalizační červený praporek, jezdci zpomalí, již nesmí předjíždět, po vyjetí SC se zařadí za ním a pomalu dojíždí za ním do boxů.

15. PRAVIDLA JÍZDY NA TRATI:
15.1. Během závodu, kvalifikace či tréninku mohou jezdci vyjet na dráhu pouze, svítí-li na výjezdu z boxu zelené světlo. Jízda v protisměru je zakázána, povolena pouze za dohledu traťových komisařů v nezbytně nutných případech.
15.2. Jezdce může využívat k jízdě celou šířku závodní vozovky. Závodní dráha je vymezena bílou čárou na obou krajích vozovky.

15.3. Jezdec nesmí blokovat a bránit předjetí rychlejšímu vozidlu, které jede dočasně v jeho linii dráhy a musí uhnout ke straně vozovky. Pokud jezdec nebudí dojem, že vidí ve zpětném zrcátku za sebou jedoucího jezdce, je upozorněn modrou vlajkou. Pokud ani tak nereaguje, může být potrestán vyloučením ze závodu.
15.4. Zatáčky a nájezdy mohou jezdci projíždět libovolnou stopou v mezích závodní dráhy. Jakékoliv manévry vozu, způsobující ohrožení ostatních vozů jako je: nepředvídaná změna směru, bránění v jízdě, vytlačování jezdců dovnitř nebo ven z dráhy jsou přísně zakázány a budou potrestány dle uvážení ředitele závodu s traťovými komisaři.
15.5. Musí-li jezdec odstavit svůj vůz z jakýchkoliv důvodů během závodu, kvalifikace či tréninku, musí tak učinit mimo dráhu, opustí vozidlo, musí okamžitě odejít na bezpečné místo za svodidla, kde počká na odtahový vůz. Pokud bude mít technickou závadu umožňující dojetí do boxů, může pokračovat v jízdě pod bílou vlajkou, upozorňující pomalu jedoucí vozidlo po trati.
15.6. Vozidlo nesmí být tlačeno jezdcem. Pracovat se na něm může pouze v boxu, nebo prostoru pro to určeném, nikdy né však na trati. Vozidlo, kterému při závodě uniká olej, musí opustit trať, nesmí se vracet do boxu po dráze.
15.7. Ředitel může nařídit jezdci lékařské vyšetření včetně testu na obsah omamných látek nebo alkoholu v krvi kdykoliv během podniku.
15.8. Zadní koncová světla musí být rozsvícena. Brzdová světla funkční
15.9. V boxové uličce je povolena rychlost max. 50km/h
15.10. Porušení ustanovení všeobecné bezpečnosti může mít za následek vyloučení jezdce z podniku.

16. PROTESTY:
16.1. Protest může podat jezdec, který je zapsán v přihlášce k danému závodu a to, písemně u ředitele nebo zástupce k tomu pověřeného do 15 minut po ukončení závodu. Po uplynutí této doby nelze protest podat a výsledky bodování se stávají platnými a uzavřenými.
16.2. Jeden technický protest muže být podán na jednu konkrétní podskupinu, t.j.:

_ blok motoru
_ klikový mechanismus
_ hlava válců
_ rozvody
_ chladící a mazací systém
_ plnící a výfukový systém
_ převody
_ zavešení a řízení
_ brzdy
_ karoserie a šasi
_ kola a pneumatiky
_ elektrický a elektronický systém
_ bezpečnostní výbava
_ zdvihový objem dle příslušného technického předpisu.

Předmětem protestu na takto uvedenou podskupinu pak muže být:
_ materiál
_ rozměry a hmotnosti
_ rozsah úprav dle příslušného technického předpisu.


16.3. Technický protest je považován za podaný v případě, že spolu s ním bude uhrazen
vklad ve výši 10 000,- až 50 000,- kč. Oprávněnost protestu posuzuje komise složená z ředitele podniku, hlavního + dalšího tech. komisaře.
16.4. Ředitel podniku má právo protest nepřijmout. Musí se jednat o případ, ve kterém je jednoznačné právo na straně jezdce či teamu, proti kterému je protest podán. Ředitel je povinen podat vysvětlení. V případě oprávněného protestu je viník povinen zaplatit pořadateli
pokutu 5 000,-kč a náklady spojené s prací uvedením vozidla do původního stavu ve prospěch poškozeného.
16.5. Proti výroku komise není odvolání.
16.6. V případě uznání protestu je vklad
10 000,- kč vrácen jezdci, který protest podal, v opačném případě propadá pořadateli.


17. SIGNALIZACE A VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST:
Signalizace je zajišťována traťovými komisaři a musí být respektována. Soutěžící jezdec a jeho team nesmí používat stejné nebo podobné vlajky.
Vlajková signalizace:
a)
Bílá vlajka – v pohybu – informuje jezdce, že v daném sektoru bude výrazně pomalé vozidlo
b)
Žlutá vlajka – signál nebezpečí
1 v pohybu – zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni změnit směr, na trati je nebezpečí
2 v pohybu – zpomalte, nepředjíždějte, buďte připraveni zastavit, trať je zcela nebo částečně neprůjezdná. Signalizace se používá pouze na stanovišti před nebezpečným úsekem. Předjíždění je zakázáno od žluté vlajky až k zelené, vyvěšené za nehodou.
c)
Červená vlajka – v pohybu – přerušení závodu na příkaz odpovědné osoby, všichni musí zpomalit a být připraveni zastavit a vrátit se do boxů. Předjíždění zakázáno.
d)
Modrá vlajka – v klidu – je ukazována jezdcům opouštějícím boxy, pokud se na trati kam vjíždí blíží vozidla v pohybu – je během závodu ukazována jezdci a signalizuje, že jezdec musí před sebe pustit o kolo rychlejší vozidlo a umožnit mu předjetí při nejbližší příležitosti.
e)
Zelená vlajka – v pohybu – znamená že trať je volná, ukazována za žlutou vlajkou
f)
Žlutá vlajka s červenými pruhy - v klidu – informuje jezdce v oblasti za vlajkou na vznik adheze, vody nebo oleje na trati.
g)
Černá vlajka s oranžovým pruhem - v klidu – doplněna tabulí se startovním číslem vozu, informuje jezdce o technických problémech. Jezdec musí v dalším možném kole zajet do boxů.
h)
Černá vlajka - v klidu – doplněná tabulí se startovním číslem – diskvalifikace jezdce – vyloučení ze závodu.
i)
Černo-bílá šachovnice - cíl
j) Hasicí přístroj – je ukazován jezdci, jehož vůz zřejmě hoří


18. SAFETY CAR:
18.1. SC je vozidlo určené pořadatelem a je označeno značkou
SAFETY CAR, osazen světelným signalizačním zařízením oranžové barvy a plní následující funkce:
a) před startem závodu zaujme SC pozici na roštu a během startovní procedury plní funkci zaváděcího vozu.
b) SC může být použit na základě rozhodnutí ředitele k neutralizaci závodu
18.2. Pokud je během závodu dán příkaz k vyjetí SC, všechna stanoviště traťových komisařů vyvěsí
žluté vlajky - v pohybu, spolu s tabulí SC, v tuto dobu je zákaz předjíždění. Signalizace bude po celou dobu závodu. SC vyjíždí na trať před vedoucího jezdce. Ti se seřadí za SC a pokračují v plynulé zpomalené jízdě.
18.3. Jestliže je závod ukončen při nasazení SC, pak SC a všechny vozy za ním projedou pod šachovnicovou vlajkou a pojedou do boxu.
Vozidla nesmí SC předjíždět.


19. INCIDENTY:
19.1. Incident znamená jednu nebo několik událostí nebo jakýkoliv čin jezdce, který porušil tyto propozice svým chováním, způsobil kolizi, donutil jiného jezdce opustit dráhu, neoprávněně bránil jinému jezdci v povoleném manévru předjetí, neoprávněně bránil jinému jezdci v průběhu předjíždění, nesportovní a agresivní způsob jízdy, neuposlechnutí vlajkové signalizuje a pokynu činovníků, předjíždění při jízdě za SC a tento incident si vyžádal přerušení závodu.

19.2. Incident při předjíždění jiného jezdce: Každý jezdec, který se rozhodl předjet je zodpovědný za celý manévr předjetí. Předjížděný jezdec nesmí úmyslně manévrovat vozem.
19.3.
Pokud pořadatel závodu vyhodnotí tyto incidenty, jako nebezpečné pro ostatní účastníky bude jezdec vyloučen ze závodu pod černou vlajkou nebo penalizací.


20. BODOVÁNÍ:
Bodování v sezóně 2022 je rozdělené na 2 kategorie a to
Základní a Prémiové bodování.

Základní body: v jednotlivých třídách s obsahy motorů se přidělují následovně dle tabulky níže:

Neúčast = pomlčka v tabulce bodů

účast = body dle umístění, nebo 0b. v případě, že nastoupí jezdec počínaje závodním dnem do tréninku, se považuje spuštěním časomíry za zůčastněného

 

Pořadí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 a další

Body

20

15

12

10

8

6

4

3

2

1

0


20.1. Prémiové body: Vítěz z každé skupiny si připisuje do celkového hodnocení skupin (A,B,C,D) z nichž vzejde absolutní vítěz CC 2022 prémiové body pro vítěze, dle počtu zúčastněných soupeřů ve své skupině a to následujícím systémem: pokud ve skupině odstartovali (za odstartovaného se považuje jezdec, který vozidlem spustí časomíru) do závodu vždy více jak 3 jezdci, přičte si vítěz závodu prémiové body za celkový počet startujících dle tabulky:


Počet startujících

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 a více

Body

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3


20.2. V den závodu se hodnotí první tři jezdci dle umístění v každé třídě.
20.3. V konečném pořadí po ukončení seriálu budou oceněny první 3 místa celkově dle nasbíraných bodů ve skupinách z nichž také vzejde absolutní vítěz seriálu CC 2021 a prvních 5 míst v každé třídě.
20.4. Do konečného pořadí tříd se započítávají pouze jezdci, kteří absolvují alespoň více jak 5 jednotlivých závodů (ale zároveň minimálně 4 závodní dny!

1x nejhorší výsledek z 9ti bodovaných závodů se bude ve třídě i ve skupině (A,B,C,D,) škrtat.

V absolutním pořadí na konci sezony třech nejlepších jezdců se v celkovém součtu bodů nebude nejhorší výsledek škrtat.  

20.5. Při rovnosti bodů na konci sezóny se bude přihlížet k určení 1. místa následující:
a) rozhoduje vždy vetší počet prvních míst absolvování závodů během sezóny
b) při další shodě rovnosti bodů a shodě prvních míst z bodu a) se bude konat rozhodující závod mezi vítěznými jezdci, předepsaný na 3kola, kde bude měřen čas. Nejlepší čas těchto kol vyhrává 1. cenu celkového bodování. Jízda jezdců bude na stejném voze, předem určeném pořadatelem za stejných podmínek.


21. BOXY:
21.1. Boxy si budou moci jezdci zakoupit vždy na místě den předem při AP. Kapacita boxů je omezena, je možnost si je nyní zamluvit předem a zaplatit jej spolu se vkladem startovného na účet.
21.2. Na každém okruhu je jiný typ velikosti boxů, je ale možné se o něj dělit s dalším jezdcem. 2 -3 vozy se vždy vejdou buď vedle sebe, nebo za sebe. Jezdci z jiných obsahových skupin se budou v závodní den na trati a v boxu střídat.

22. REKLAMA, PROPAGACE:
22.1. Každému přihlášenému jezdci bude při technické přejímce vozu před daným závodem předána
POVINNÁ REKLAMA - SAMOLEPKA - GARANTA ZÁVODU, kterou je nutno po dobu vždy jednoho závodu zachovat na voze a bude povinně umístěna na viditelném místě na voze. Garant je platný jen ten den závodu a na každém dalším bude zase jiný. Reklama povinné samolepky se tedy bude měnit. Dále pak bude umístěna na voze další povinná reklama a to HLAVNÍHO SPONZORA ZÁVODU, JEJÍŽ UMÍSTĚNÍ BUDE UPŘESNĚNO. Ostatní sponzorská loga můžou být nalepeny na vůz libovolně.
22.2. Bez této reklamní samolepky nebude jezdec připuštěn ke startu.
22.3. Veškerá práva na reklamu a propagaci v prostorech celého závodiště (vyjma uvnitř boxu, doprovodných vozů, stanů aj.) jsou během celého konání závodu majetkem pořadatele. Je zakázáno vyvěšovat bannery, plachty v okolí depa, na trati, zábradlích aj. bez oznámení pořadateli a zaplacení reklamního poplatku.

Info o reklamní propagaci na tel. +420 602 47 55 37


23. TRESTY A POSTIHY:

23.1. Tresty za porušení technických pravidel řeší bod 16.4.

23.2. Tresty při podání protestu pro nesportovní počínání při závodě, kvalifikaci či tréninku, se řeší individuálně.

23.3. Trest za nerespektování žluté vlajky a předjíždění při vyvěšení této vlajky je procentuální část z částky 50Euro

23.4. Trest za nerespektování červené vlajky a předjíždění při vyvěšení této vlajky je procentuální část z částky 100Euro

23.5. Trest za jízdu v protisměru bez dovolení traťových komisařů je procentuální část z částky 200Euro.

23.6. Trest za nedodržení jízdy ve formaci za SC penalizace 10s.

23.7. Trest za předjíždění při jízdě za SC penalizace 30s -180s dle počtu získaných pozic.

23.8. Trest za nedodržení startovní procedury nerespektování konstantní rychlosti před startem závodu 30s. nebo diskvalifikace.

23.9. Trest za nesportovní chování na trati způsobení incidentu od 5s po diskvalifikaci ze závodu.CO NENÍ POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit svá rozhodnutí, která budou vždy oznámena s předstihem
jezdcům, vyplývající z dané situace během závodu a upravovat časové rozvrhy dne nebo rozhodovat o jiných skutečnostech.

 

 

 

orologi replica
rolex fake
rolex replica
fake watches uk